پيامبر از ديدگاه قرآن

بدست • 4 نوامبر 2013 • دسته: مقالات از ديگران

۴۹:۱ ای افراد باايمان، بر خدا و پيغمبرش پيشی نگيريد

۲۵:۳۰ و پيغمبر (در روز قيامت خواهد) گفت خداوندا، قوم من قرآن را از خود دور ساختند

۳۹:۱۸ آنان كه به حرفها گوش ميدهند و از بهترين آن پيروی ميكنند.خدا هدايتشان كرده و عاقل واقعی هستند

۴۰:۶۶ امر شده‌ام كه تسليم (خداوند) صاحب اختيار همه مردم جهان باشم

۳۹:۱۲-۱۳ امر شده‌ام كه بيش از همه تسليم خدا باشم بگو اگر نافرمانی خداوندم را بكنم از عذاب روز بزرگ ميترسم

۶:۱۴ بگو به من دستور داده شده كه بيشتر از همه تسليم حكم و نظر خدا باشم و از مشركين نباشم.

۶:۱۶۲-۱۶۴ بگو نماز من، عبادات من، زندگی من و مرگ من برای خداست كه سرور همه انسانها ميباشد.  شريكی ندارد و به من دستور اينكار داده شده و من بيشتر از همه مسلمان (تسليم حكم و نظر خدا) هستم.

۱۳:۳۶  بگو بمن دستور داده شده كه خدا را بندگی (اطاعت محض) كنم و چيزی را شريك او نسازم. من مردم را به آن دعوت ميكنم

۲۷:۹۱-۹۲ امر شده ام كه از كسانی باشم كه تسليم حكم و نظر او هستند و قرآن بخوانم هر كس راه صحيح را شناخت، بنفع خودش شناخته و هر كس راه را گم كرد من مسئول او نيستم

۷۲:۲۰ بگو من فقط خداوندم را ميخوانم و هيچكس را شريك او نميسازم

۲۰:۱۱۴ بگو خدايا علم مرا زياد کن

۸۸:۲۲ تو بر آنها تسلطی نداری

۵۰:۴۵ تو مجبور كننده آنها نيستی

۱۰:۹۹ اگر خداوند تو ميخواست تمام كسانی كه در زمين هستند ايمان ‌می‌آوردند. آيا تو مردم را مجبور ميكنی كه ايمان بياورند؟

۵:۶۷ ای پيغمبر، آنچه از طرف خداوندت به تو نازل شده بمردم بگو اگر اينكار را نكنی رسالتت را انجام نداده‌ای

۳۶:۱۷ وظيفه ما فقط رساندن پيام واضح خداست.

۲۹:۱۸ وظيفه پيغمبر فقط رساندن آشكار پيام الهی است

۵:۹۹ وظيفه پيغمبر فقط ابلاغ حكم و نظر خدا است

۲۴:۵۴ وظيفه پيغمبر فقط رساندن پيام بطور روشن است

۶۴:۱۲ وظيفه پيغمبر ما فقط رساندن آشكار رسالت ماست

۸۸:۲۱ تو تذكر بده، چون تو فقط تذكر دهنده‌‌‌ای

۱۶:۸۲ وظیفه تو فقط رساندن آشكار پیام است

۱۶:۳۵ آیا وظیفه پیغمبران چیزی غیر از رساندن آشكار پیام خدا است؟

۷۲:۲۳ وظيفه من فقط رساندن پيام و رسالت خداست

۵۳:۵۶ اين پيغمبر، هشدار دهنده‌ای مثل هشدار دهندگان قبلی است

۳۴:۲۸ ما تو را براى مژده‏دادن و هشداردادن به همه مردم فرستاده‏ايم

۴۲:۴۸ اگر قبول نكردند ما تو را برای حفاظت از افراد نفرستاده‌ايم. وظيفه تو فقط رساندن پيام است

۲۵:۵۶ ما تو را فقط برای بشارت دادن و هشدار دادن فرستاديم

۸۷:۹ بنابراين اگر تذكر مفيد واقع شود تذكر بده.

۴۸:۸ ما تو را برای شاهد بودن و مژده دادن و برحذر داشتن فرستاديم

۵:۱۰۹  روزی كه خدا پيغمبران را جمع ميكند، ميگويد دعوت شما را چگونه اجابت كردند؟ ميگويند نميدانيم

۵:۱۱۷  گفتم كه خدا را كه سرور من و سرور شماست بندگی كنيد و تا وقتی در بين آنها بودم مواظب آنها بودم، و وقتی جان مرا گرفتی تو مراقب كار آنها بودی.

۳۵:۴۲ ولی وقتی هشدار دهنده‌ای برای آنها آمد‌‌، فقط نفرت آنها را اضافه كرد

۲۴:۵۴ از خدا و پيغمبرش اطاعت كنيد. اگر قبول نكرديد، پيغمبر فقط مسؤول كار خودش مى‏باشد و شما مسؤول كار خودتان هستيد. اگر از پيغمبر اطاعت كنيد راه صحيح را شناخته‏ايد. وظيفه پيغمبر فقط رساندن پيام به طور روشن است.

۳۴:۴۶  بگو من شما را به يك کار سفارش ميكنم كه دو تائی يا يكنفره برای خدا به پا خيزيد، سپس بينديشيد که رفيق شما هيچگونه ديوانگی ندارد. او فقط قبل از رسيدن عذاب شديد به شما هشدار ميدهد

۴۲:۵۲ تو نميدانستی كتاب و ايمان چيست، ولی ما قرآن را نوری (وسيله هدايت) قرار داديم

۲۹:۴۸ تو قبلا كتابی نخوانده بودی و با دستت خطی ننوشته بودی  چون در آنصورت كسانی كه اهل باطل هستند دچار شك شدند

۹۳:۶-۸ آيا خداوندت تو را يتيم نيافت و بتو پناه نداد؟ و تو را گمراه يافت و هدايت كرد؟ و تو را فقير ديد و بی ‌نيازت كرد؟

۱۷:۳۶ از آنچه نمي‏داني پيروي مكن، چرا كه گوش و چشم و دلها همه مسئولند

۴۵:۱۸ از دلخواه افرادی كه علم ندارند پيروی نكن

۷:۳ از آنچه از خداوندتان به شما نازل شده (از قرآن ) پيروی كنيد و از اوليائی غير از آن پيروی نكنيد.

۵:۱۵ ای اهل كتاب، فرستاده ما پيش شما آمد كه مقدار زيادی از كتاب الهی را كه مخفی ميكرديد برای شما بيان ميكند و از مقدار زيادی از آن چشم پوشی ميكند.

۳۴:۵۰ بگو اگر من گمراه شوم بر ضرر خودم گمراه شده‌ام و اگر هدايت شوم بسبب چيزيست كه خداوندم بمن وحی ميكند

۳۳:۲ اتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

۶:۱۰۶ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

۱۰:۱۰۹وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ

۱۰:۱۵ ان اتبع الا ما يوحي الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم

۶:۵۰، ۷:۲۰۳, ۴۶:۹ من فقط از آنچه بمن وحی ميشود پيروی ميكنم

۲:۲۸۵ پيغمبر به آنچه از خداوندش به او نازل شده ايمان دارد. همه افراد با‌ايمان به خدا و فرشتگان و كتابها و پيغمبرانش ايمان دارند. ميگويند فرقی بين هيچكدام از پيغمبرانش نميگذاريم و گفتند شنيديم و اطاعت كرديم.

۶:۱۵، ۳۹:۱۳ قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم

۳۳:۴۸ از كافرين ومنافقين اطاعت نكن و به آزارشان اهميت نده و بر خدا توكل كن

۵:۴۹ از دلخواه آنان پيروی مكن و مواظب باش كه تو را از بعضی از چيزهائی كه خدا بتو نازل كرده منحرف نكنند

۳۳:۱ ای پيغمبر، از عذاب خدا بترس و از افراد بی ‌ايمان و منافق اطاعت نكن

۱۰:۹۴-۹۵ اى پيغمبر، اگر درباره آنچه به تو نازل كرديم شكى دارى از كسانى‏كه كتاب الهى پيش از تو را مى‏خوانند بپرس. مطمئناً حق از طرف خدا براى تو آمده، بنابراين از شك‏كنندگان نباش. و از كسانى نباش كه منكر آيات خدا شدند، چون از زيانكاران خواهى بود

۲۲:۵۲ هيچ فرستاده و پيغمبرى قبل از تو نفرستاديم مگر اين‏كه وقتى آرزو و تقاضا مى‏كرد شيطان در تمناى او وسوسه مى‏كرد (كم‏حوصلگى به خرج مى‏داد)

۶:۱۱۲ ما به اين ترتيب براى هر پيغمبرى دشمنانى از شياطين انسانى و جنى قرار داديم كه بعضى از آن‏ها براى فريب‏دادن، سخنانى زيبا به بعضى وحى (القا) مى‏كنند

۳:۶۱ Ayeh Mobaheleh به كسانی كه بعد از اينكه علم برای تو حاصل شد با تو بگومگو ميكنند، بگو بياييد تا فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و خودمان و خودتان را دعوت كنيم  بعد تضرع كنيم و لعنت خدا را بر افراد دروغگو قرار دهيم.

۶:۸۲-۸۸ After naming many prophets, in ۶:۸۸ says  و اگر آنها برای خدا شريكی ميساختند، كارهائی كه ميكردند از بين ميرفت.

۶:۸۹ آنها افرادی هستند كه به آنها كتاب و حكم و نبوت داديم. اگر اينها منكر آن شوند عده‌ای را وكيل آن ميسازيم كه منكر آن نيستند

۱۰:۱۵ بگو من حق ندارم از طرف خودم قرآن را عوض كنم

۵۳:۳ پيغمبر بدلخواه خود حرف نميزند

۶۹:۴۴-۴۶ اگر بعضی حرفها را از قول ما ميگفت، ما با دست خودمان او را ميگرفتيم، و شاهرگش را قطع ميكرديم

۲:۲۷۲ هدايت آنها به عهده تو نيست

۲۸:۵۶  تو هر کسی را كه دوست داشته باشی نميتوانی هدايت کنی،

۷:۱۸۸ بگو من مالك نفع و ضرری برای خودم نيستم

۷۲:۲۱ بگو من برای شما اختيار ضرری يا هدايتی را ندارم

۱۰:۴۹ بگو من برای خودم، مالك نفع و ضرری نيستم، جز آنچه خدا بخواهد

۳:۱۲۸ ذره‌ای از كارها بدست تو نيست

۴۲:۵۲ تو مردم را به راه راست هدايت ميكنی

۱۲:۱۰۸ بگو اين راه من است. من و پيروانم مردم را با بينائی بسوی خدا ميخوانيم.( یکی‌ از وظایف مسلمان دعوت به خدا با بینش و بصیرت است

۴۶:۹ بگو من اولين پيغمبر نيستم و نميدانم با من و شما چه خواهد شد. من فقط از آنچه بمن وحی ميشود پيروی ميكنم و فقط آشكارا به شما هشدار ميدهم

۹:۸۰ ای پيغمبر برای آنها چه طلب آمرزش بكنی يا نكنی اگر هفتاد دفعه هم برايشان طلب آمرزش كنی، خدا هرگز آنها را نمی‌آمرزد

۹:۱۱۳  پيغمبر و افراد باايمان حق ندارند كه برای افراد مشرک از خدا طلب آمرزش كنند هر چند كه از خويشاوندان آنها باشند، البته بعد از اينكه برای آنها روشن شد كه آنها اهل جهنم هستند.

۱۷:۵۴ خداوندتان از وضع شما آگاه ‌تر است، اگر بخواهد به شما رحم ميکند و اگر بخواهد شما را عذاب ميکند ما تو را برای وكالت آنها نفرستاده‌ايم

۷۲:۲۲ بگو هيچكس مرا از عذاب خدا حفظ نميكند و هرگز پناهگاهی غير از او پيدا نميكنم

۹:۱۱۷ خدا توبه پيغمبر و مهاجرين و انصار را كه در موقع سختى از او پيروى كردند پذيرفت، بعد از اين‏كه نزديك بود قلب عده‏اى از آن‏ها منحرف شود، باز خدا توبه آن‏ها را پذيرفت، چون خدا نسبت به آن‏ها دلسوز و مهربان است

۶۶:۱ ای پيغمبر، چرا چيزی را كه خدا برای تو حلال كرده حرام ميکنی؟

۴۷:۱۹ ای پيغمبر) بدان كه معبودی غير از خدا نيست برای گناهان خودت و مردان و زنان باايمان طلب آمرزش كن

۴۰:۵۵ برای گناهت طلب آمرزش كن

۳۴:۲۵ بگو: شما درباره گناهانى كه ما كرده‏ايم مورد بازخواست قرار نمى‏گيريد

۴۸:۲ تا خدا گناهان قبلی و بعدی تو را بيامرزد و نعمتش را بر تو تمام كند و تو را به راه راست هدايت كند

۹:۴۳ ای پيغمبر خدا تو را بخشيد چرا قبل از آنكه افراد راستگو برای تو معلوم شوند و دروغگويان را بشناسی به آنها اجازه دادی؟

۸۰:۱-۲ چهره درهم كشيد و رويش را برگرداند. از اينكه كوری نزد او آمد

۱۶:۶۱ اگر خدا مردم را بسبب ظلمشان مجازات میکرد، جنبنده‌ای در زمین باقی نمی ‌گذاشت.

۳۵:۴۵ اگر خدا مردم را بخاطر كارهائی كه ميكردند دچار عذاب ميكرد، جانداری روی زمين باقی نميگذاشت

۶:۵۰ (ای پيغمبر) بگومن بشما نميگويم كه گنجهای خدا پيش من است و غيب نميدانم و بشما نميگويم كه من فرشته‌ام. من فقط از آنچه به من وحی ميشود پيروی ميكنم

۱۱:۳۱ Noah بشما نميگويم كه گنجهای خدا پيش من است غيب هم نميدانم و نميگويم كه من فرشته‌ام

۲۱:۲۹ هر کدام از پيغمبران که بگويد، من به جای خدا معبود هستم جهنم را جزای او ميسازيم

۳:۱۶۱ سزاوار هيچ پيغمبری نيست كه دغلكاری كند كسی كه دغلكاری كند روز قيامت آن را با خود مياورد

۳:۷۹-۸۰ …هيچ بشری نبوده كه خدا به او كتاب و حكم و پيامبری بدهد، بعد او بمردم بگويد غير از خدا بنده من باشيد

و بشما دستور نميدهد كه فرشتگان و پيغمبران را ارباب خود بگيريد

۹:۳۱ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

حضرت صادق میگوید: (رهبران دینی که) حلال را حرام کردند و حرام را حلال کردند، کسانی که از نظر آنها پیروی کنند مشرک هستند

۱۶:۱۱۶  به هر چيزی كه بزبانتان می‌آيد نگوييد اين حلال است و اين حرام است تا دروغی را كه بافته‌ايد به خدا نسبت دهيد.

۶:۳۸ ما در (اين) كتاب (در قرآن) چيزی را فروگذار نكرديم.

۱۶:۸۹  ما قرآن را بر تو نازل کردیم، كه هر چیزی را بیان میکند

۱۴:۱۱  پيغمبرانشان به آنها گفتند ما فقط آدمهائی مثل  شما هستيم.

۳:۱۴۴ محمد فقط پيغمبری است. قبل از او پيغمبران ديگری از دنيا رفتند آيا اگر محمد بميرد يا كشته شود به عقب برميگرديد؟ (مشرك ميشويد)؟

۲۱:۳۴ براى هيچ انسانى قبل از تو عمر جاويد قرار نداديم، اگر تو بميرى آيا آن‏ها عمر جاويد دارند؟!

۳۹:۳۰ تو مرد نى هستى و آن‏ها هم مردنى هستند

۱۸:۱۱۰ بگو من فقط بشری مثل شما هستم

۱۰:۴۱ بگو عمل من مال من است و عمل شما مال شماست شما مسئول كارهای من نيستيد و من هم مسئول كارهای شما نيستم

۲۴:۵۴ پيغمبر فقط مسئول کار خودش ميباشد و شما مسئول کار خودتان هستيد

۴۲:۱۵ بگو من به هر كتابی كه خدا نازل كرده ايمان دارم

۳۳:۴۰ فرستاده خدا و خاتم پيغمبران است

۳۳:۲۱ اعمال پيغمبر خدا بهترين سرمشق است

۶۰:۴ در كار ابراهيم و كسانيكه با او بودند برای شما سرمشق خوبی است،

۴۳:۸۸-۸۹ پيغمبر گفت خداوندا، اين مردم ايمان نمی ‌آورند خدا گفت از آنها بگذر و به آنها بگو به سلامت، نتيجه كار خود را خواهند دانست

۸۷:۶ قرآن را بر تو ميخوانيم و تو آن را فراموش نميکنی

۳:۲۰ و پيروان من هم همينطور بگو من خودم را تسليم خدا كرده‌ام

۴:۶۹ كسانی كه از خدا و پيغمبر اطاعت كنند با كسانی خواهند بود كه خدا به آنها لطف كرده از قبيل پيغمبران و راستگويان و شهدا و افراد درستكار

۴:۸۳ وقتی كه خبری درباره امنيت يا ترس به آنها برسد آن را پخش ميكنند.اگر آن خبر را به پيغمبر و اولياء امور خود ميدادند مسلماً كسانی كه اهل فهم اينگونه مسايل هستند آن را درك ميكردند

۵۹:۷ آنچه خدا از اهل شهرها به پيغمبرش برگرداند متعلق به خدا و پيغمبرش  و خويشان و يتيمان و تهيدستان و در راه ماندگان است تا بين ثروتمندان شما دست بدست نشود.آنچه پيغمبر بشما داد بگيريد و آنچه را كه شما را از آن بازداشت از آن دست بكشيد.

۱۰:۳۵ آيا كسى‏كه به راه حق هدايت مى‏كند سزاوار اين است كه پيروى شود يا كسى‏كه هدايت نمى‏كند مگر اين‏كه خودش هدايت شود؟

۷:۱۵۷ افرادی كه از (اين) رسول پيروی ميكنند، پيغمبر درس نخوانده‌ای كه (نامش) در تورات و انجيل نوشته شده می ‌يابند كه آنها را به كارهای نيك امر كرده و از كارهای زشت نهی ميكند و خوردنيهای پاك را برای آنها حلال ميكند و ناپاكها را حرام ميسازد و بار سنگين و قيد و بندهائی كه بر دوش آنها بود برميدارد.

۷:۱۵۸  بنابراين به خدا و رسول نبی بيسوادش كه به خدا و كلماتش ايمان دارد ايمان بياوريد و از او پيروی كنيد تا هدايت شويد.

۶۶:۹, ۹:۷۳  ای پيغمبر، با افراد بی ايمان و منافق مبارزه كن و بر آنها سخت بگير

۴۸:۲۹ در برابر افراد بی‌ايمان سختگير و بين خودشان افرادی مهربان هستند

۴:۱۵۲ و كسانی كه به خدا و به پيغمبرانش ايمان آوردند و بين هيچكدام آنها فرقی نگذاشتند، كسانی هستند كه خدا پاداش آنها را به آنها ميدهد

۴۲:۲۳ بگو: من براى راهنمايى‏كردنتان از شما مزدى غير از دوستى خويشاوندان (يا تقرب به خدا) نمى‏خواهم.

۴۲:۱۵ تو مردم را به آن (اجراى دين و تفرقه نداشتن) دعوت كن و همان‏طور كه به تو دستور داده شده در اين‏كار استقامت داشته باش، و از دلخواه آنان پيروى مكن و بگو: من به هر كتابى كه خدا نازل كرده ايمان دارم و به من دستور داده شده كه بين شما به عدالت عمل كنم. صاحب‏اختيار ما و صاحب‏اختيار شما خداست. كارهاى ما مال ما و كارهاى شما مال شماست

۱۳:۳۷  بدين ترتيب ما قرآن را فرمانی بزبان عربی نازل كرديم. اگر بعد از اينكه علم برای تو حاصل شد از دلخواه آنان پيروی كنی،هيچ ياور و نگهدارنده‌ای برای تو در مقابل خدا وجود ندارد

۱۳:۳۸  قبل از تو پيغمبرانی فرستاديم و برايشان زن و فرزند قرار داديم. (پيغمبران هم مثل بقيه غريزه جنسی داشتند)

۲۵:۷  گفتند اين چه جور پيغمبريست، غذا ميخورد و در کوچه و بازار راه ميرود؟!چرا فرشته ای با او نازل نشده تا به اتفاق او بمردم هشدار بدهد؟ يا چرا گنجی به او داده نشده يا باغی ندارد که از آن بخورد؟ظالم ها گفتند که شما از مردی که جادو شده پيروی ميکنيد.

۲۵:۲۰ قبل از تو پيغمبرانی فرستاديم که غذا ميخوردند و در کوچه و بازار راه ميرفتند.

۲:۲۱۴ آيا خيال كرديد كه وارد بهشت مى‏شويد، در صورتى كه هنوز امتحانى كه از افراد قبل از شما شده بود از شما نشده؟ آن‏ها دچار سختى و رنج شدند و متزلزل گشتند به طورى كه حتى پيغمبر و افرادى كه با او بودند گفتند: پس يارى خدا كى خواهد بود؟

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.