زنا و مجازات آن در انجیل

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

در شماره ۱۶ تا ۱۸ باب ۱۹ انجیل متّی آمده است: «ناگاه شخصی آمده وی را (به عیسی) گفت ای استاد نیكو چه عمل نیكو كنم تا حیات جاودانی یابم. وی را گفت از چه سبب مرا نیكو گفتی و حال آنكه كسی نیكو نیست جز خدا فقط. لیكن اگر بخواهی داخل حیات شوی احكام را نگه‌دار. بدو گفت (به عیسی گفت) كدام احكام؟ عیسی گفت قتل مكن، و زنا مكن، دزدی مكن، شهادت دروغ مده و پدر و مادر خود را حرمت دارد و همسایه خود را مثل نفس خود دوست بدار». مطابق شماره ۱۳ تا ۱۵ باب ۲۰ خروج و شماره ۱۷ تا ۱۹ باب ۵ تثنیه و شماره ۱۸ باب ۱۹ لاویان عهد عتیق، شماره ۳ تا ۱۶ باب ۸ انجیل یوحنا مینویسد: «ناگاه كاتبان و فریسیان زنی را كه در زنا گرفته شده بود پیش او (عیسی) آوردند و او را در میان بپا داشته بدو (به عیسی گفتند ای استاد این زن در عین عمل زنا گرفته شد و موسی در تورات بما حكم كرده است كه چنین زنان سنگسار شوند. اما تو چه میگوئی؟ و این را از روی امتحان بدو گفتند تا ادعائی بر او پیدا كنند. اما عیسی سر بزیر افكنده به انگشت خود بر روی زمین مینوشت و چون در سئوال كردن اِلحال (پافشاری – اصرار) مینمودند راست شده بدیشان گفت هر كه از شما گناه ندارد اول بر او سنگ اندازد و باز سر بزیر افكنده مینوشت. پس چون شنیدند از ضمیر خود ملزم شده از مشایخ شروع كرده تا به آخر یك یك بیرون رفتند و عیسی تنها باقی ماند با آن زن كه در میان ایستاده بود. پس عیسی چون راست شد و غیر از زن كسی را ندید بدو گفت ای زن آن مدعیان تو كجا شدند؟ آیا هیچكس بر تو فتوی نداد؟ می‌بینیم كه كار آن‌ها یك توطئه بود و میخواستند ادعائی بر او پیدا كنند. چون اگر به آنها میگفت او را آزاد كنید میگفتند برخلاف تورات عمل كرده و اگر میگفت او را سنگسار كنید برخلاف قانون روم نظر داده بود ولی او گفت «هركس گناه نكرده اول بر او سنگ اندازد». و از آنها نپرسید كه مردی كه در عین زنا دیده شده كجا است چون هم مرد و هم زن باید سنگسار شود. چون همانطور كه در مجازات زنا در بحث قبلی دیدید باید زن و مرد سنگساز شوند. چون این زنا را شوهر زن ادعا نكرده بود. نوع دوم سنگسار زنای مرد با دختر باكره كه نامزد مردی بود كه در شهر بود كه زن و مرد هر دو سنگسار میشوند و نوع سوم زنای مرد با دختر باكره كه نامزد مردی بود، در صحرا بود كه مرد سنگسار میشود و دختر گناهی نداشت كه این نوع هم نبود. لذا ادعای آنها از نوع دوم بود كه باید زن و مرد هر دو سنگسار شوند و از آنها نپرسید این دختر باكره و نامزد كسی بوده یا نه؟

باید توجه داشت كه این داستان فقط در انجیل یوحنا آمده و در ۳ انجیل دیگر اثری از آن نیست در انجیل یوحنا بیشتر از ۸۰ مطلب هست كه در ۳ انجیل دیگر نیست.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.