زنا و مجازات آن در تورات

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

خداوند در شماره ۱۴ باب ۲۰ خروج و شماره ۱۸ باب ۵ تثنیه در ۱۰ فرمان تورات میفرماید: «زنا مكن». و در شماره ۱۳ تا ۲۹ باب ۲۲ تثنیه میفرماید: «اگر كسی برای خودزنی گیرد و چون بدو در آید او را مكروه دارد و اسباب حرف بدو نسبت داده از او اسم بد شهرت دهد و گوید این زن را گرفتم و چون به او نزدیكی كردم او را باكره نیافتم، آنگاه پدر و مادر آن دختر علامت دختر را برداشته نزد مشایخ شهر، نزد دروازه بیاورند و پدر دختر به مشایخ بگوید دختر خود را به این مرد به زنی داده‌ام و از او كراهت د ارد. اینك اسباب حرف بدو نسبت داده میگوید دختر ترا باكره نیافتم و علامت بكارت دختر من این است پس جامه را پیش شیخ شهر بگسترانند. پس مشایخ آن شهر آن مرد را گرفته تنبیه كنند و او را صد مثقال نقره جریمه نموده به پدر دختر بدهند چونكه برباكره اسرائیل بدنامی آورده است و او زن وی خواهد بود و در تمامی عمرش نمیتواند او را رها كند. لیكن اگر این سخن راست باشد و علامت بكارت آن دختر پیدا نشود آنگاه دختر را نزد در خانه پدرش بیرون آورند و اهل شهرش او را با سنگ، سنگسار نمایند تا بمیرد چونكه در خانه پدر خود زنا كرده در اسرائیل قباحتی نموده است. پس بدی را از میان خود دور كرده‌ای. اگر مردی یافت شود كه با زن شوهرداری هم بستر شده باشد پس هر دو یعنی مردی كه با زن خوابیده است و زن كشته شوند. پس بدی را از اسرائیل دور كرده‌ای. اگر دختر باكره‌ای بر وی نامزد شود و دیگری او را در شهر یافته با او هم بستر شود پس هر دوی ایشان را نزد دروازه شهر بیرون آورده ایشان را با سنگ‌ها، سنگسار كنند تا بمیرند. اما دختر را چونكه در شهر بود و فریاد نكرد و مرد را چونكه زن همسایه خود را ذلیل ساخت. پس بدی را از میان خود دور كرده‌ای. اما اگر آن مرد دختری نامزد را در صحرا یابد و آن مرد به او زور آورده با او بخوابد پس آن مرد كه با او خوابیده تنها كشته شود. اما با دختر هیچ مكن. زیرا بر دختر گناه مستلزم موت نیست بلكه این مثل آن است كه كسی بر همسایه خود برخاسته او را بكشد. چونكه او را در صحرا یافت و دختر نامزد فریاد برآورد و برایش رهاننده‌ای نبود. اگر مردی دختر باكره را كه نامزد نباشد بیابد و او را گرفته با او هم بستر شود و گرفتار شوند آنگاه آن مرد كه با او خوابیده است پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد و آن دختر زن او باشد چونكه او را ذلیل ساخته است و در تمامی عمرش نمیتواند او را رها كند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.