حرام‌ها

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

آیه ۱۱۴ تا ۱۱۶ نحل (سورة ۱۶ قرآن) میفرماید: «از آنچه حلال و پاك است و خدا روزی شما كرده بخورید و اگر خدا را بندگی (اطاعت بی‌چون و چرا) میكنید شكر نعمت‌های خدا را بكنید. خدا فقط گوشت حیوان مرده، خون ریخته شده (مطابق آیه ۱۴۵ انعام سوره ۶) و گوشت خوك و آنچه بنام غیرخدا كشته شده باشد (از بین تمام خوردنی‌ها) بر شما حرام كرده. كسی كه ناچار شد بدون آنكه زیاده روی و تعدی از حكم خدا كند (از این حرام‌ها بخورد تا از گرسنگی نمیرد) خدا آمرزنده و مهربان است و آن را می‌بخشد به دروغ هر چه بدهنتان آمد نگوئید این حلال و این حرام است (كاری كه تمام فقیه نمایان كرده‌اند و میكنند) تا بخدا به دروغ افترا بزنید (چیزی كه خدا نگفته از قول خدا و دین بگوئید. (كاری كه تمام فقها كرده‌اند) چون كسانی كه از قول خدا دروغ میگویند و بخدا افترا میزنند (چیزی كه خدا نگفته میگویند) رستگار نمی‌شوند». و دچار آتش ابدی جهنم میشوند. وای به حال این فقیه نماها كه بنام روحانی و دانشمند مشهور شده‌اند. آیه ۱۷۳ بقره سوره ۲ و آیه ۱۴۵ انعام سوره ۶ و آیه ۳ مائده سوره ۵ را ببینید. ولی مردم بنام فقه بسیاری از چیزهای دیگر كه خوردنی و پاك و حلال بوده بر مردم حرام كرده‌اند، همانطور كه آیه ۵۹ یونس سوره ۱۰ میفرماید: «بگو نظر شما درباره خوراكی كه خدا برای شما نازل كرده و شما مقداری از آن را حرام و مقداری از آن را حلال كرده‌اید چیست؟ آیا خدا چنین اجازه‌ای به شما داده؟ (كه بنام فقه اینكار را میكنید؟) یا بخدا افترا می‌زنید»؟ چیزی كه خدا نگفته از قول خدا میگوئید؟ آیه ۹۳ تا ۹۵ آل عمران سوره ۳ میفرماید: «هر غذائی بر فرزندان یعقوب (اسرائیل) قبل از نزول تورات حلال بود مگر آنچه خود یعقوب بر خودش حرام كرده بود (نمی‌خورد وگرنه خدا حرام نكرده بود)بگو اگر راست میگوئید تورات را بیاورید و آن را بخوانید (تا ببینیم آنها حرام بوده یا حلال) كسی كه بعد از این بر خدا به دروغ افترا بزند (چیزی كه خدا نگفته از قول خدا بگوید: كاری كه فقها میكنند) ستمكار هستند. (به مردم ستم میكنند. چون غذاهای حلال را بر آنها حرام میكنند) بگو خدا راست گفت بنابراین از آئین ابراهیم (روش ابراهیم) كه تسلیم حكم خدا بود پیروی كنید. او مشرك نبود». ابراهیم بعد از نوح و قبل از موسی بود. یعنی تمام غذاها بر او حلال بود. شما هم از روش او پیروی كنید و همه غذاها برای شما حلال است مثل یعقوب اگر خواستید بخورید نخواستید نخورید بر شما حرام نیست. بسته به میل شما است. چون شماره ۳ و ۴ باب ۹ پیدایش كتاب اول عهد عتیق كه ما به آن تورات میگوئیم، میگوید: خدا به نوح و پسرانش گفت: «هر جنبنده كه زندگی دارد برای شما طعام (غذا و خوراك) باشد همه را چون علف سبز (گیاهان) به شما دادم مگر گوشت را با جانش كه خون او باشد. نخورید». آیه ۶۵ آل عمران سوره ۳ میفرماید:

«بگو ای اهل كتاب چرا درباره ابراهیم بگو مگو میكنید؟ در صورتیكه تورات و انجیل فقط بعد از او نازل شده (او قبل از تورات و انجیل بوده) آیا عقل ندارید و از آن استفاده نمی‌كنید؟» و آیه ۶۷ آل عمران میفرماید: «ابراهیم نه یهودی بود نه عیسوی و مسیحی، چون در آن زمان هنوز تورات و انجیل نازل نشده بود او تسلیم خدا و مسلمان بود و مشرك نبود». یعنی پیرو نوح بود و هر نوع غذائی برای او حلال بود، میل داشت میخورد و اگر دوست نداشت نمی‌خورد ولی بر او حرام نبود. فقط خون حیوان را نمی‌خورد. آنهم خونی كه ریخته شده باشد نه خونی كه در رگهای حیوان وجود دارد. چون آیه ۱۴۵ انعام میفرماید: «خون ریخته شده … بر خورنده آن حرام شده …» یهودی‌ها و فقهاء اسلامی میگویند از ابتدای خلقت بر مردم حرام بوده. این دروغگویان مردم فریب از بی‌اطلاعی مردم سوء استفاده كرده‌اند و میكنند. ولی با وجود رادیو و تلویزیون و اینترنت و وسائل دیگر ارتباطی امروزه این فریبكاری‌ها در اثر اطلاع مردم بسرعت از بین خواهد رفت. سرعت آن بسته بكار مردم و استفاده‌ای است كه از وسائل ارتباط جمعی میكنند.

این آیات قرآن و شماره ۳ و ۴ باب ۹ پیدایش است. می‌توانید آن را در قرآن و عهد عتیق (تورات) ببینید تا شكی برای شما باقی نماند كه به مردم، عالم نماها دروغ گفته‌اند و میگویند. اما درباره حرام شدن غذاها در تورات آیه ۱۵۹ و ۱۶۰ نساء (سوره ۴ قرآن) میفرماید: «به علت ظلم یهودیان و بعلت اینكه مردم را زیاد از راه خدا باز میداشتند (مردم را منحرف میكردند) و بخاطر اینكه رباخواری میكردند – در صورتیكه از آن نهی شده بودند و بخاطر اینكه مال مرم را بباطل میخورند، خوردنی‌های پاك را كه برای آنها حلال بود بر آنها حرام كردیم و برای افراد كافر كه حقیقت را می‌پوشانند (و به مردم نمیگویند) عذابی دردناك فراهم كرده‌ایم». یك زندگی پر از دغدغه خاطر و اسارت در چنگال فریبكاران و دور بودن از یك زندگی راحت در دنیا و عذاب شدید در آخرت. عذاب دنیا را كه در اثر پنهان كردن حقایق دین است در دنیا می‌بینیم و عذاب آخرت را هم خواهیم دید. چون خدا دروغ نمیگوید.

می‌بینیم این غذاها كه بر یهودیان در تورات حرام شده غذاهای پاك و حلال بوده است و حرام نبوده بلكه حلال بوده. و فقهائی كه در اسلام بنام فقیه و عالم و دانشمند دینی معروف بوده و هستند در صورتیكه از قرآن بی‌اطلاع بوده‌اند به پیروی از تورات خیلی از خوردنی‌های پاك و حلال را در اثر بی‌اطلاعی خود بر مسلمانان حرام كرده‌اند. وای بر این افراد از عذاب ابدی جهنم چون مطابق آیه ۱۱۶ نحل رستگار نمیشوند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.