برده‌داری

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

یكی از ایردهائی كه یهودیان و مسیحیان به اسلام میگیرند و ایران خودباخته  و غرب‌زده و فریفته ایسم‌ها برای انحراف مسلمانان تكرار میكنند برده‌داری در قرآن است و مسلمانان بی‌اطلاع از قرآن تحت تاثیر آن قرار میگیرند. در صورتیكه برده‌داری در بین یهودیان و مسیحیان وجود داشت. چون شماره ۳ باب ۱۶ كتاب سِفر پیدایش (در تورات) میگوید: «… سارای زوجة اَبرام (ابراهیم)، كنیز خود – هاجر مصری – را برداشته او را بشوهر خود اَبرام به زنی داد».

عیسی مسیح در شماره ۱۷ باب ۵ انجیل متی میفرماید: «گمان مبرید كه آمده‌ام تا تورات یا صحف انبیاء (كتابهای پیغمبران بنی‌اسرائیل) را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل نمایم بلكه تا تمام كنم». یا انجام دهم. پُولُس نیز در شماره ۲۲ باب ۳ كُولُسّیان مینویسد: «ای غلامان، آقایان جسمانی خود را در هر چیز اطاعت كنید. نه بخدمت حضور مثل جویندگان رضامندی مردم بلكه به اخلاص قلب و از خدا بترسید». میدانیم كه در مسیحیت هم در اروپا و امریكا برده‌داری وجود داشت. در زمان پیغمبر اسلام هم برده‌داری در عربستان مرسوم بود. در اسلام و قرآن حكم لغو برده‌داری وجود ندارد. چون مردم مشرك عربستان بخاطر توحید اسلامی با اسلام مخالفت میكردند اگر اسلام برده‌داری را لغو میكرد برده‌داران با نفوذ عرب بخاطر آن هم با اسلام دشمنی میكردند و نهال اسلام را در سال‌های اول آن خشك میكردند. ولی اسلام سعی در آزادی بردگان كرد. همانطور كه آیه ۱۳ سورة بلد (سوره ۹۰ قرآن) میفرماید یكی از كارهای خوب «آزاد ساختن برده‌ای است». آیه ۱۷۷ بقره سوره ۲ یكی از اعمال نیك (برّ) را خرج كردن پول در «راه آزادی بردگان» میداند و آیه ۶۰ توبه درباره یكی از مصارف زكات میفرماید: «… صرف آزاد شدن بردگان …» شود. جریمه بعضی از گناهان در اسلام آزاد ساختن برده است همانطور كه آیه ۹۲ نساء سوره ۴ میفرماید: «… كسی كه سهواً شخص مومنی را كشت مجازات او آزاد ساختن برده‌ای و پرداختن خون بها به خانواده مقتول است…» و آیه ۸۹ سورة مائده میفرماید كفاره كسی كه قسم خود را میشكند «سیر كردن ۱۰ تهیدست از متوسط غذائی است كه میخورید یا پوشاندن آن‌ها یا آزاد كردن برده‌ای است…» و آیه ۳ سورة مجادله (سوره ۵۸ قرآن) درباره ظِهار یعنی كسی كه قسم میخورد با زن خود دیگر همخوابگی نكند و بعد از حرف خود برمیگردد «آزاد كردن برده‌ای قبل از همخوابگی است». در اثر این تصمیمات بود كه در زمان عمرابن عبدالعزیز خلیفه اموی مسلمانان مطابق كتاب دفاع از شمشیر اسلام نوشته آقای مصطفی حسینی طباطبائی «مامور مالیاتی خلیفه (یحیی ابن سعید) چون زكات را جمع‌آوری نمود و فقیری برای انفاق نیافت ناچار جمعی از بردگان را با آن خرید و آزاد ساخت». آنطور كه نوشته‌اند اولین كشوری كه برده‌داری در آن از بین رفت كشور اسلامی تونس بود. در صورتی كه  در زمان ابراهام لینكن در امریكا در جنگ شمال و جنوب امریكا برای آزادی بردگان یك سوم جمعیت آن روز امریكا كه بیشتر از تعداد بردگان بودند كشته شدند و خرج آن جنگ خیلی بیشتر از قیمت بردگان بود به علاوه خرابی‌های كه بوجود آمد و نیروی انسانی كه بكار رفت.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.