سنگسار

بدست • 28 جولای 2013 • دسته: مقالات

سنگسار یعنی قتل با سنگ. یعنی آنقدر با سنگ به کسی بزنند که بمیرد. در قرآن چنین حکمی وجود ندارد. میلیون‌ها قرآن در دنیا وجود دارد که به زبان‌های مختلف ترجمه شده است که متن عربی آن با آن هست. در هیچکدام آنها حکم سنگسار را پیدا نمیکنید. حکم سنگسار در تورات موسی در کتاب عهد عتیق وجود دارد. در انجیل در کتاب عهد جدید نیز آن را می‌بینید.

بیائید با هم بررسی کنیم. ده فرمان در شماره 3 تا 17 باب 20 سِفْرِ خروج کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان آمده است. در شماره 7 تا 21 باب 5 سفر تثنیه هم تکرار شده است. (سِفْر یعنی کتاب). با هم ان را ببینیم. باب 20 سفر خروج میگوید: «و خدا تکلم فرمود و همه این کلمات را بگفت * من هستم یَهُوَه خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم* تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد * صورتی نتراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیرزمین است برای خود مساز * نزد آنها سجده مکن. و آنها را عبادت منما. زیرا من که یَهُوَه خدای تو میباشم خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سیّم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند میگیرم * و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند رحمت میکنم * نام یَهُوَه خدای خود را بباطل مبر. زیرا خداوند کسی را که اسم او را بباطل برد بی گناه نخواهد شمرد * روز سَبت (شنبه) را یاد کن تا آن را تقدیس نمائی * شش روز مشغول باش و همه کارهای خود را بجا آور * اما روز هفتمین سَبت یهوه خدای تو است. در آن هیچ کار مکن، تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و بهیمه‌ات و مهمان تو که درون دروازه‌های تو باشد * زیرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنها است بساخت و در روز هفتم آرام فرمود. از این سبب خداوند روز هفتم را مبارک خوانده آن را تقدیس نمود * پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت بتو می‌بخشد دراز شود * قتل مکن * زنا مکن * دزدی مکن * بر همسایه خود شهادت دروغ مده * بخانه همسایه خود طمع مورز. و به زن همسایه‌ات و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیزی که از آنِ همسایه تو باشد طمع مکن*» .

اما مجازات کسی که یکی از این احکام را بشکند و از آن سرپیچی کند در تورات (کتاب عهد عتیق) چیست؟

در شماره 16 باب 24 لاویان آمده است: «هر که اسم یهوه را کفر گوید هر آینه کشته شود. تمامی جمعیت او را سنگسار کنند. » و در شماره 24 باب 24 لاویان آمده است:

«آنکس را که (اسم‌) را لعنت کرده است بیرون لشکرگاه ببر و همه آنانی که شنیدند دستهای خود را بر سر وی بنهند و تمامی جمعیت او را سنگسار کنند.»

در شماره 6 و 9 و 10 باب 13 تثنیه آمده است: «اگر برادرت که پسر مادرت باشد یا پسر یا دختر تو یا زن هم آغوش تو یا رفیقت که مثل جان تو باشد تو را در خفا اغوا کند (فریب دهد) و گوید برویم و خدایان غیر را که تو و پدران تو نشناختید عبادت نمائیم… البته او را بقتل رسان. دست تو اول بقتل او دراز شود بعد دست تمامی قوم * و او را با سنگ سنگسار نما تا بمیرد.» و در شماره 12 و 13 و 15 و 16 باب 13 تثنیه آمده است. «اگر در باره یکی از شهرهائی که یهوه خدایت به تو بجهت سکونت میدهد خبر یابی* که بعضی پسران بلّیعان از میان تو بیرون رفته ساکنان شهر خود را منحرف ساخته گفته‌اند برویم و خدایان غیر را که نشناخته‌اید عبادت نماییم … البته ساکنان آن شهر را با دَم شمشیر بکش و آن را با هر چه در آن است و بهایش را با دَم شمشیر هلاک نما * و همه غنیمت آن را در میان کوچه‌اش جمع کن و شهر را با تمامی غنیمتش برای یهوه خدایت با آتش بالکل بسوزان * آن تا به  ابد تلّی خواهد بود و بار دیگر بنا نخواهد شد.»

در شماره 2 و 3 و 5 باب هفدهم تثنیه آمده است: «اگر در میان تو در یکی از دروازه‌هایت که یهوه خدایت بتو میدهد مرد یا زنی پیدا شود که در نظر یهوه خدایت کار ناشایسته نموده از عهد او تجاوز کند * و رفته خدایان غیر را عبادت کرده سجده نماید خواه آفتاب یا ماه یا هر یک از جنود (لشکرهای) آسمان که من امر نفرموده‌ام … آنگاه آن مرد یا زن را که این کار بد را در دروازه‌هایت کرده است بیرون آور و آن مرد یا زن را با سنگها سنگسار کن تا بمیرند.»

در شماره 32 تا 35 باب 15 اعداد آمده است: «چون بنی‌اسرائیل در صحرا بودند کسی را یافتند که در روز سَبت هیزم جمع میکرد * کسانی که او را یافتند که هیزم جمع میکرد او را نزد موسی و هارون و تمامی جماعت آوردند * و او را در حبس نگاه داشتند زیرا که اعلام نشده بود که با وی چه باید کرد * و خداوند به موسی گفت این شخص البته کشته شود. تمامی جماعت او را بیرون از لشکرگاه با سنگها سنگسار کنند.»

در شماره 18 تا 21 باب 21 تثنیه آمده است: «اگر کسی را پسری سرکش و فتنه انگیز باشد که سخن پدر و سخن مادر خودرا گوش ندهد، و هر چند او را تأدیب نمایند ایشان را نشنود * پدر و مادرش او را گرفته نزد مشایخ شهرش به دروازه محله‌اش بیاورند * و به مشایخ شهرش گویند این پسر ما سرکش و فتنه انگیز است. سخن ما را نمی شنود و مسرف و میگسار است * پس جمیع اهل شهرش او را با سنگ سنگسار کنند تا بمیرد.»

در شماره 13 تا 24 باب 22 تثنیه آمده است: «اگر کسی برای خود زنی گیرد و چون بدو در آید او را مکروه دارد … و گوید این زن را گرفتم و چون با او نزدیکی نمودم او را باکره نیافتم … اگر این سخن راست باشد و علامت بکارت آن دختر پیدا نشود * آنگاه دختر را نزد درِ خانه پدرش بیرون آورند و اهل شهرش او را با سنگ سنگسار نمایند تا بمیرد … اگر مردی یافت شود که با زن شوهرداری هم بستر شده باشد، پس هر دو یعنی مردی که با زن خوابیده و زن کشته شوند … اگر دختر باکره به مردی نامزد شود و دیگری او را در شهر یافته با او هم بستر شود * پس هر دوی ایشان را نزد دروازه شهر بیرون آورده ایشان را با سنگها سنگسار کنند تا بمیرند.»

در انجیل هم مطابق سخن عیسی مسیح ع احکام همان احکام تورات است. چون عیسی مسیح ع در شماره 17 تا 19 باب 5 انجیل متی میفرماید: «گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صحف (کتابهای) انبیاء (پیغمبران) را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم * زیرا هر آینه بشما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه‌ای یا نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود * پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هر که بعمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.» لذا احکام در مسیحیت همان است که در تورات است فقط عیسی مسیح بعضی از احکام را سخت‌تر کرده ولی پیروی از نظر مشایخ (روحانیون) را رد میکند. همانطور که در شماره 20 تا آخر باب 5 احکام تورات را سخت‌تر میکند. چون در آن میفرماید:

«زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود به ملکوت آسمان (بهشت) هرگز داخل نخواهید شد * شنیده‌اید که به اولین (تورات) گفته شده است قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار حکم شود * لیکن من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد. و هر که برادر خود را راقا گوید مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید مستحق آتش جهنم بود … شنیده‌اید که به اولین (تورات) گفته شده زنا مکن * لیکن من به شما میگویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است * … گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید طلاق نامه‌ای بدو بدهد * لیکن من بشما می‌گویم هر کس به غیر علت زنا زن خودرا از خود جدا کند باعث زنا کردن او می‌باشد و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد … و .. و …»

عیسی مسیح در مورد تقلید نکردن از مشایخ در شماره 13 باب 15 انجیل متی میفرماید: «هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته باید کنده شود.» منظور احکام تورات است.

در باره مجازات زنا باب هشتم انجیل یوحنا میگوید: «ناگاه کاتبان و فریسیان زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش او آوردند و او را در میان بر پا داشته * بدو گفتند ای استاد این زن در عین عمل زنا گرفته شد * موسی در تورات بما حکم کرده چنین زنان سنگسار شوند اما تو چه میگوئی؟ و این را از روی امتحان بدو گفتند تا ادعائی بر او پیدا کنند.» بدیشان گفت: «هر که از شما گناه ندارد اول بر او سنگ اندازد.» در صورتیکه در تورات آمده «اهل شهرش او را سنگسار نمایند.» چون متوجه شد که این توطئه است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.