خواست خدا

بدست • 28 جولای 2013 • دسته: مقالات

قرآن در آیه 4: 14 سوره ابراهیم میفرماید: «… خدا هر کسی را بخواهد گمراه میکند و هر کس را بخواهد هدایت میکند…» و در آیه 26 و 27: 3 سوره آل‌عمران می‌فرماید: «بگو خدایا، ای صاحب فرمانروائی، فرمانروائی را به هر کس که بخواهی میدهی، و از هر کس بخواهی میگیری. هر کس را بخواهی عزیز میکنی. و هر کس را بخواهی ذلیل میکنی. خیر در دست تو است. تو بر هر کاری توانائی. شب را وارد روز میکنی، و روز را وارد شب میکنی، زنده را از مرده (جسم بی جان) در می آوری و مرده را از زنده (از جاندار) در می‌آوری و به هر کس بخواهی بی حساب روزی میدهی.» آیه 251: 2 سوره بقره میفرماید: «… خدا به او (به داوود) فرمانروائی و حکمت داد و از آنچه میخواست به او یاد داد…» آیه 284: 2 سوره بقره میفرماید: «… خدا هر کس را بخواهد می‌آمرزد و هر کس را که بخواهد عذاب میکند…» آیه 6: 3 سوره آل‌عمران میفرماید: «او (خدا) کسی است که شما را هر طور که بخواهد در رحم‌ها نقش‌بندی میکند…» آیه 13: 3 سوره آل‌عمران میفرماید: «… خدا هر کس را که بخواهد با یاری خود تأیید میکند …» آیه 47: 3 سوره آل‌عمران میفرماید: «… خدا اینطور هر چه را بخواهد خلق میکند. وقتی تصمیم به کاری گرفت فقط میگوید: باش. پس خواهد بود.» آیه 57 تا 72: 56 سوره واقعه میفرماید: «ما شما را خلق کردیم، چرا تصدیق نمی‌کنید؟ در بارۀ مَنی که میریزید چه نظری میدهید؟ آیا شما آن را خلق می‌کنید یا ما؟ … در باره آنچه میکارید چه نظری دارید؟ آیا شما آن را میرویانید (سبز میکنید) یا ما؟ …. در باره آبی که می‌نوشید نظر شما چیست؟ آیا شما آن را از ابر پائین می‌آورید یا ما؟ … در باره آتشی که روشن میکنید چه نظری دارید؟ آیا درخت آن را شما بوجود آورده‌اید یا ما؟» آیه 24: 30 سوره روم میفرماید: «یکی از آیات خدا این است که برق را برای ترس شما (از صاعقه) و امید (به آمدن باران) به شما نشان میدهد و از آسمان آب باران را نازل میکند و با آن زمین مرده را زنده میکند…» آیه 5: 22 سوره حج میفرماید: «… ما شما را از نطفه، بعد از نطفه از علقه (چیزی بشکل زالو) بعد از گوشت جویده درست شده و درست نشده (خلق شده و خلق نشده) خلق کردیم تا برای شما بیان کنیم و شما را در رَحِم‌ها آنطور که بخواهیم تا مدت معینی قرار میدهیم بعد شما را بصورت بچه‌ای (از شکم مادرتان) در می‌آوریم …» حالا شما نظرتان را در باره این آیات بگویید. آیا خدا با کسی دشمنی دارد که او را گمراه کند و به کسی محبت دارد تا او را هدایت کند؟ یا این گمراهی و هدایت بستگی به کار غلط و درست انسان‌ها در راه تحقیق دارد؟ اگر کسی آدرس کسی را داشته باشد و در راه درست حرکت کند به آن خواهد رسید و اگر کسی آدرس نداند و حرکت کند یا آن را بداند و حرکت نکند به آن نخواهد رسید. آیا خدا به کسی علاقه دارد (به هر علتی) تا او را به فرمانروایی برساند یا از کسی بدش می‌آید (به هر علتی) تا فرمانروائی را از او بگیرد؟ یا اینکار به روش صحیح مبارزه و روش غلط فرمانروائی بستگی دارد؟ آیا وارد شدن شب در روز و وارد شدن روز در شب مطابق قانونی است که خداوند در طبیعت گذاشته یا شب و روز دو چیز (دو شیء) هستند که خدا آنها را در هم وارد میکند؟ آیا جسم بی جان با جذب گیاه یا حیوان یا انسان پس از هضم آن بصورت سلول زنده گیاه و حیوان و انسان در می‌آید؟ آیا اینکار مطابق قوانینی که خدا در طبیعت گذاشته صورت میگیرد و یا غیر از آن؟ خدا فرمانروائی و حکمت و علم را بدون فعالیت داود به او داد یا مطابق آنچه خداوند در طبیعت قرا داده بود؟ فعالیت صحیح و کار صحیح انسان را به هدف میرساند و کار غلط یا کار نکردن انسان را به هدف نمیرساند. آیا خدا بعضی‌ها را دوست دارد و از بعضی‌ها بدش می‌آید تا بعضی را بیامرزد و بعضی را نیامرزد یا اینکار با توجه به علم خدا و دانستن امکانات و موانع آنها صورت میگیرد؟ آیا نقش بندی‌ انسان‌ها در رحم مادرشان مطابق قانونی که خدا در طبیعت گذاشته و با ترکیب کروموزوم‌ها صورت میگیرد یا خدا مثل یک نقاش یا مجسمه‌ساز این نقش بندی را میکند؟ آیا خدا با توجه به وسائلی که شخص بکار میبرد (چه کار صحیح او چه وسایلی که بکار میبرد یا افرادی که با او همکاری میکنند) او را پیروز میکند و خدا او را یاری میکند یا غیر از آن؟ آری خدایی که 50 میلیارد کهکشان را آفریده وقتی تصمیم بکاری بگیرد با خواست خودش که بشود یا نشود خواستش اجرا میشود. این خلقتی که خدا در باره ما میفرماید مطابق قانونی است که خودش در جهان گذاشته و وسائلی است که خودش خلق کرده چه میل و غریزه جنسی چه منی با تمام اجزاء آن چه رحم چه تخمک چه قابلیت رحم برای پرورش نطفه چه آمیزش اسپرماتوزوئید و تخمک (اوول) چه قدرت رشد نطفه. آیا تخمی که برزگر میکارد غیر از این است که با استفاده از ساختمان تخم و باران و آفتاب رشد میکند و محصول میدهد؟ آیا قدرت سوختن هیزم درخت را کسی غیر از خدا در وجود آن گذاشته و جسم آلی را قابل سوختن کرده؟ آیا قطرات باران را خدا یکی‌یکی پائین میفرستد یا مطابق قانونی که خدا در طبیعت گذاشته یعنی بخار شدن آب و در اثر سرما بهم چسبیده ذرات آن تا بصورت مه و ابر دیده شوند و در اثر سرمای بیشتر بصورت قطرات درشت‌تری در آمده و بصورت باران ببارند؟ آیا تمام این قوانین را خدا در طبیعت نگذاشته؟ آیا تمام تحولات داخل رحم مطابق قوانینی نیست که خدا در طبیعت گذاشته؟ آیا جهان را خدا با این قوانین خلق نکرده؟ آیا خدا نخواسته جهان با این قوانین خلق شود و بگردد؟ آیا این قوانین مطابق خواست خدا نیست؟ اگر خدا میخواست جهان با قوانین دیگری خلق شود آیا جهان صورت دیگری نداشت؟ تمام قوانینی که در جهان وجود دارد خواست خدا است. اگر ابر شود، اگر آفتاب شود، اگر صبح شود، اگر شب شود، اگر کسی مریض شود، اگر کسی سالم باشد، اگر کسی مطالعه و تحقیق کند، اگر کسی مطالعه را برای سرگرمی کند، اگر کسی سواد داشته باشد، اگر کسی بیسواد باشد، اگر کسی راه درست را بشناسد یا نشناسد، اگر کسی با کارغلط خود دشمن تراشی کند و اگر کسی با کار صحیح دیگران را موافق و همراه و یاور خود کند همه مطابق خواست خدا یعنی مطابق قوانینی است که او خواسته در جهان بگذارد.

به قرآن نگاه کنیم تا ببینیم خدا چه کسانی را هدایت میکند و چه کسانی را گمراه میکند. خداوند آدم ظالم و اسراف کننده و مردد و شکاک و سرکش و هواپرست را گمراه میکند نه اینکه چون قیافه و اندام و حرکات زشتی دارند آنها را گمراه میکند بلکه بخاطر کاری که خودشان میکنند خدا مطابق قوانینی که در طبیعت گذاشته آنها را گمراه میکند. آیه 186: 7 سوره اعراف، 27: 14 سوره ابراهیم، و 26: 38 سوره ص و 34: 40 سوره مؤمن را نگاه کنید. خدا کافران و ظالمان و فاسقان و خائنان و دروغگویان و اسرافکاران را هدایت نمی‌کند. آیه 258: 2 سوره بقره، و 86: 3 سوره آل‌عمران ، و 108: 5 سورۀ مائده، و 52: 12 سوره یوسف، و 50: 28 سوره قصص، و 69: 29 سوره عنکبوت و 28: 40 سوره غافر یا مومن را ببینید . خداوند در آیه 69: 29 سوره عنکبوت میفرماید: «کسانی را که در راه ما کوشش کنند، به راه‌های خودمان هدایت میکنیم…» و در آیه 13: 42 سوره شوری میفرماید: «خدا برای شما از دین همان چیزی را قانونگذاری کرد که نوح را به آن سفارش کرد، و همان چیزی است که به تو وحی کردیم، و همان چیزی است که ابراهیم و موسی و عیسی را به آن سفارش کردیم که دین را اجرا کنید (بر پا دارید) و در دین دچار تفرقه نشوید. قبول این چیزی که مشرکین را به آن دعوت میکنی برای آنها سخت و سنگین است. خدا هر کسی را که بخواهد انتخاب میکند و هر کس را که به سوی او برگردد هدایت میکند.» می‌بینیم خدا کسی را هدایت میکند که به سوی او برگردد و ببیند او چه میگوید و از آن پیروی کند. آیه 11: 13 سوره رعد میفرماید: «… خدا وضع قومی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه آنها آنچه مربوط به خودشان است (یعنی فکر و گفتار و عمل خود) را تغییر دهند …» کسی که نقاشی بلد نیست نقاش نخواهد شد مگر اینکه بفکر یاد گرفتن آن بیفتد و دنبال کسی که بتواند به او یاد دهد بگردد و پیدا کند و تمریناتی که او میگوید دقیقاً انجام دهد. کسی که رانندگی نداند وقتی این مراحل را تکرار کند رانندگی را یاد میگیرد. ملت‌ها هم همینطور. وقتی متحد شدند و دنبال راه صحیح رفتند به عظمت میرسند و اگر دچار تفرقه شوند بدبخت میشوند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.