نهی از منکر از دیدگاه قرآن

بدست • 30 آگوست 2013 • دسته: مقالات از ديگران

منکر یعنی کار زشت و مسلمان باید ببیند کار زشت از دیدگاه خدا چه کاری است؟

  در آیه ۱۰۴ سوره آل عمران و آیه ۴۱ سوره حج خداوند می فرماید که باید از شما کسانی باشند که امر به معروف و نهی از منکر کنند. امّا این نهی از منکر چیست؟ در آیه ۸۸ سوره هود می فرماید،” شعیب به قومش گفت ای قوم من، من از آنچه که شما را از آن نهی می کنم سر مخالفت با شما را ندارم…” که اگر از آیه ۸۴ بخوانید متوجّه می شوید که شعیب آنها را از چه چیزهائی نهی می کرد و متوجّه می شوید که این منکرات از نظر قرآن چیست. آیات ۶۱ و ۶۲ سوره هود نشان می دهد که صالح قومش را از بندگی غیر خدا نهی می کرد و قوم صالح به او می گویند که آیا ما را از بندگی چیزهائی نهی میکنی که پدرانمان بندگی می کردند؟ می بینید که این نهی از چه چیزی بوده است. آیه ۶۳ سوره مائده نشان می دهد که علمای دینی مردم را از چه کارهائی می بایست نهی می کردند. همچنین به آیه ۶۲ سوره مائده و آیات ۱۶۰ و ۱۶۱ سوره نساء نگاه کنید. در آیه ۵۶ سوره انعام محمد (ص) می گوید که او از چه چیزهائی نهی شده است و آیه 66 سوره مؤمن نیز در همین مورد می باشد.  درآیات ۳۱ سوره نساء و ۹۰ سوره نحل خداوند می فرماید که انسانها را از چه چیزهائی نهی کرده است. پس می بینیم که این نهی از منکر چیست.

منکر یعنی کار زشت و مسلمان باید ببیند کار زشت از دیدگاه خدا چه کاری است.

۱۰۴ سوره آل عمران،”باید عده ای از شما باشند که مردم را به کار خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند. چنین افرادی رستگار و موفّق هستند.”

۴۱ سوره حح،”آنها افرادی هستیند که اگر آنها را در زمین بقدرت برسانیم نماز را به پا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و پایان کارها بدست خداست.”

۸۸ سوره هود،” …من نمی خواهم از آنچه شما را از آن نهی میکنم با شما مخالفتی بکنم من جز اصلاح چیزی نمی خواهم…”

۶۱ و ۶۲ سوره هود،” به قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که به آنها گفت ای قوم من خدا را بندگی کنید. معبودی غیر از او برای شما نیست. او شما را از زمین آفرید که آنرا آباد کنید بنا بر این از او طلب آمرزش کنید و بسوی او برگردید چون خداوند من نزدیک است و دعا را اجابت می کند. گفتند ای صالح قبل از این بتو امید داشتیم آیا ما را از عبادت آنچه پدرانمان عبادت می کنند نهی می کنی ما به این چیزی که ما را به آن دعوت می کنی کاملاً شک داریم.”

۶۳ سوره مائده،” چرا خدا پرستان و دانشمندان دینی آنها را از گفتار آلوده و خوردن حرام نهی نمی کنند، بد کاری می کنند.”

۵۶ سوره انعام،” بگو من از اینکه افرادی را که شما غیر خدا می خوانید بندگی کنم نهی شده ام. بگو من از دلخواه شما پیروی نمی کنم چون در آنصورت گمراه شده ام و از کسانی که راه صحیح را شناخته اند نخواهم بود.”

۳۱ سوره نساء،” اگر شما از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده اید خودداری کنید گناهان دیگر شما را می بخشم و شما را شما را وارد بهشت می کنم.”

۹۰ سوره نحل،” خدا به عدالت و نیکوکاری و کمک به خویشان دستور می دهد و از کارهای زشت و ناپسند و ظلم نهی می کند خدا به شما نصیحت می کند شاید متوجه وظائف خود باشید.”

۶۲ سوره مائده،” بسیاری از آنها را می بینی که به گناه و ستم و حرامخواری شتاب دارند و چه ناپسند فعلی را مرتکب شداه ند.”

۱۶۰ سوره نساء،” به کیفر ستم یهودیان و ممانعت بسیارشان از راه خدا چیزهای پاکیزه ای را که بر آنها حلال بود حرام کردیم.”

۱۶۱ سوره نساء،” و نیز به کیفر رباخواری در حالی که از آن نهی شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل عذاب دردناکی برای کافران آنها مهّیا ساختیم.”

۶۶ سوره مؤمن،” بگو من نهی شده ام از این که چیزهایی را پرستش کنم که شما غیر از خدا می خوانید زیرا دلایل روشنی از جانب پروردگارم برای من آمده است و مأمورم در برابر پروردگار عالمیان تسلیم باشم.”

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.