آئين نامه

بند دوم آیین نامه گروه:
دیدگاه، هدف، مأموریت
 

بخش ۱: دیدگاه
اتحاد افراد معتقد به انجام کارهای سازنده و اصلاحی
 

بخش ۲: هدف
متحد نمودن همه برای خلق دنیائی که در آن اثری از بی عدالتی، فقر، جهل، فساد،
تبعیض، و خرد شدن شخصییت انسانها نباشد.
 

بخش ۳: مأموریت
ایجاد سازمانهای غیر انتفاعی، ابزار و وسائلی از قبیل مؤسسات آموزشی و مراکز فرهنگی
برای رسیدن به هدف گروه.